• 9 czerwca, 2022

Miozyna powiązana z grubym włóknem jest często wymieniana na końcu grubego włókna

Miozyna odgrywa fundamentalną rolę w skurczu mięśni. Około 300 miozyn tworzy dwubiegunowe, grube włókno, w którym miozyna jest stale zastępowana przez obrót białka. Jednak nie jest jasne, jak szybko zachodzi ten proces i czy szybkość wymiany miozyny różni się w zależności od regionu grubego włókna. Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw zmierzyliśmy szybkość uwalniania i insercji miozyny w krótkim okresie i monitorowaliśmy miotuby eksprymujące miozynę znakowaną fotokonwertowalną fluorescencją, co umożliwiło nam jednoczesne monitorowanie uwalniania i insercji miozyny. Około 20% miozyn zostało zastąpionych w ciągu 10 minut, podczas gdy 70% miozyn zostało wymienione w ciągu 10 godzin z symetryczną i dwufazową zmianą szybkości uwalniania i wstawiania miozyny.
Następnie przeprowadzono fluorescencyjny test pulsacyjny w celu zbadania, czy miozyna jest włączona w określone regiony grubego włókna. Nowo zsyntetyzowana miozyna znajdowała się na końcu grubego włókna, a nie w środku w ciągu pierwszych 7 minut znakowania impulsowego i była obserwowana w pozostałej części grubego włókna przez 30 minut. Wyniki te sugerują, że szybkość zastępowania miozyny różni się w zależności od obszarów grubego włókna. Doszliśmy do wniosku, że uwalnianie i wstawianie miozyny zachodzą jednocześnie i że miozyna jest częściej wymieniana na końcu grubego włókna.

Położenie końcówki trzpienia   przynasadowego jest czynnikiem ryzyka aseptycznego poluzowania zacementowanych uzupełnień dystalnych kości  udowej

Wstęp:  Celem pracy było opisanie częstości występowania aseptycznego obluzowania (AL) cementowanych endoprotez kości udowej (DFR) oraz identyfikacja modyfikowalnych czynników ryzyka jego rozwoju.
Metody:  Przeprowadzono retrospektywny przegląd 245 kolejnych pierwotnych, cementowanych trzpieni DFR wszczepionych w jednej placówce przez okres 40 lat. Pierwszorzędowym wynikiem była operacja rewizyjna AL. Przeprowadzono analizę wielowymiarową w celu zidentyfikowania czynników ryzyka AL. Przejrzano radiogramy w celu określenia lokalizacji końcówki trzpienia, która została zdefiniowana jako trzonowa lub przynasadowa. Przeżycie implantu do AL porównano za pomocą analizy Kaplana-Meiera.
Wyniki:  Najczęstszą przyczyną niepowodzenia implantu były AL i niepowodzenia strukturalne (zapadalność 11,8%, 29/245). Młodszy wiek (P = 0,002), płeć męska (P = 0,01), dłuższa długość resekcji (P = 0,04) oraz implanty niemodułowe (P = 0,002) były istotnie związane z AL. Po dopasowaniu 1:1 lokalizacja końcówki trzpienia w kości przynasadowej była niezależnie związana z AL (P = 0,04). 36% (9/25) poluzowanych implantów miało końcówkę trzpienia umieszczoną w przynasadzie w porównaniu do tylko 8% (2/25) implantów, które nie uległy awarii. 30-letnie przeżycie do AL było niższe w przypadku implantów z końcówką trzpienia przynasadowego niż implantów z końcówką trzonu trzonu (22,7% vs 47,6%; P = 0,11).
Wniosek:  Umiejscowienie końcówki trzpienia w kości przynasadowej wiąże się ze zmniejszoną przeżywalnością AL. Podczas tworzenia szablonów przed DFR lokalizacja końcówki trzpienia może pomóc w identyfikacji rekonstrukcji wysokiego ryzyka, które mogą skorzystać z alternatywnych lub uzupełniających technik mocowania, aby zapobiec rozwojowi AL.

LAMPOON końcówka do podstawy do przezcewnikowej  wymiany  zastawki mitralnej z chronionym pierścieniem mitralnym

Celem tego badania była ocena celowego skaleczenia przedniego płatka mitralnego metodą tip-to-base w celu zapobiegania zwężeniu drogi odpływu lewej komory (LAMPOON) u pacjentów poddawanych przezcewnikowej wymianie zastawki mitralnej (TMVR) w pierścieniach anuloplastycznych lub chirurgicznych zastawkach mitralnych.
LAMPOON jest skutecznym uzupełnieniem TMVR, które zapobiega niedrożności drogi odpływu lewej komory (LVOTO). Rana jest zwykle wykonywana od podstawy do wierzchołka przedniego płatka mitralnego. Zmodyfikowana technika skaleczenia od końca płatka do podstawy może być skuteczna u pacjentów z protezą chroniącą zasłonę aortomitralną.
Jest to wieloośrodkowa, 21-osobowa kohorta obserwacji retrospektywnej. Pacjenci przeszli zabieg LAMPOON typu tip-to-base, aby zapobiec LVOTO i zwisaniu płatków lub terapeutycznie w celu zranienia długiego przedniego płatka mitralnego, co może spowodować lub spowodować LVOTO. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi u pacjentów w badaniu LAMPOON dotyczącym wyłączenia urządzenia eksperymentalnego z wcześniejszą anuloplastyką zastawki mitralnej.
Replacement tips + Tubing
Replacement tips + Tubing
Dwudziestu jeden pacjentów z anuloplastyką lub pierścieniem mitralnym chronionym protezą zastawki poddano zabiegowi LAMPOON czubkiem do podstawy (19 zapobiegawczo, 2 ratownicze). Uszkodzenie ulotki było skuteczne u wszystkich i skutecznie zapobiegało lub leczono LVOTO u wszystkich pacjentów. Żaden z pacjentów nie miał istotnego LVOTO przy wypisie. Odnotowano 2 przypadki niezamierzonego uszkodzenia zastawki aortalnej (1 pacjent został poddany pilnej przezcewnikowej wymianie zastawki aortalnej i 1 pacjent poddany pilnej chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej). W obu przypadkach pacjenci przeszli nadpierścieniową anuloplastykę pierścienia, a wsteczny aortalny cewnik prowadzący nie izolował powierzchni rany prowadnika od korzenia aorty. Wszyscy chorzy przeżyli do 30 dni. W porównaniu z klasycznym retrograde LAMPOON, istniała tendencja do skrócenia czasu zabiegu.
Rana końcówka do podstawy jest prostym, skutecznym i bezpiecznym wariantem LAMPOON stosowanym u pacjentów z odpowiednio umiejscowionym pierścieniem mitralnym lub zastawką bioprotetyczną. Operatorzy powinni zadbać o odizolowanie rannej powierzchni od sąsiednich konstrukcji.

Wskazówka  techniczna : Jak uniknąć nadmiernego cięcia dystalnego odcinka kości piszczelowej podczas całkowitej wymiany stawu  skokowego ?

Kilka systemów całkowitej endoprotezoplastyki stawu skokowego opiera się na pozaszpikowej prowadnicy tnącej, która musi być precyzyjnie umieszczona, aby ocenić ilość wyciętej dalszej kości piszczelowej. Chociaż każdy przewodnik po technice zawiera szczegółowe instrukcje, aby zapewnić dokładną ocenę nacięcia dalszej kości piszczelowej, zazwyczaj nie jest jasne, czy skrzydło anioła powinno być umieszczone przyśrodkowo, czy bocznie w stosunku do kostki i/lub wiązki rentgenowskiej.
  • Odkryliśmy, że umieszczenie prowadnicy Angel Wing ipsilateralnej względem wiązki promieniowania rentgenowskiego prowadzi do dodatkowego powiększenia prowadnicy w stosunku do kości piszczelowej.
  • Takie powiększenie może skutkować większą niż zamierzoną resekcją kości, a następnie umieszczeniem implantu w bardziej proksymalnej pozycji.
  • Bardziej proksymalne położenie dalszej prowadnicy tnącej piszczeli prowadzi do połączenia implantu z bardziej miękką kością i zwiększonego ryzyka osiadania implantu.
  • Biorąc pod uwagę to ryzyko i możliwy wpływ zwiększonego powiększenia na pozaszpikową prowadnicę tnącą, zdecydowanie zalecamy chirurgowi umieszczenie prowadnicy po przeciwnej stronie wiązki rentgenowskiej w stosunku do kości piszczelowej podczas całkowitej endoprotezoplastyki stawu skokowego.

Ciągła  terapia nerkozastępcza  bez antykoagulacji: dziesięć najważniejszych  wskazówek  zapobiegających krzepnięciu.

Ciągła terapia nerkozastępcza (CRRT) ma działać w sposób ciągły i jest zalecana w tym celu. Nie zawsze można stosować antykoagulanty. Krzepnięcie i zatykanie w filtrze CRRT, przerywające terapię, występuje z towarzyszącą zmiennością całkowitego czasu, jaki upłynął. Jest to powszechnie znane jako „życie” obwodu lub filtra. Bardzo przydatne i ważne jest rejestrowanie tego czasu przy łóżku pacjenta i odnoszenie się do niego jako do miary sukcesu i jakości.

Replacement tubing and connector set - EACH

HOM2716 Scientific Laboratory Supplies EACH 898.91 EUR

Kinesis Replacement Filter 2um for 1/8 OD Tubing - EACH

CHR3177 Scientific Laboratory Supplies EACH 125.55 EUR

4 tip horn - replacement tips - EACH

HOM2694 Scientific Laboratory Supplies EACH 806.37 EUR

Replacement Carbide Tips (pack of 5)

MLCP-CBT5 MiTeGen 5 TIPS 28 EUR

Replacement Tip Holder 10µl

33-GSC-TH10 Genesee Scientific 1 Pipettor Tip Holder/Unit 8.62 EUR

Replacement Tip Holder 2µl

33-GSC-TH2 Genesee Scientific 1 Pipettor Tip Holder/Unit 8.62 EUR

replacement tip Kit strong thick

INS2090 Scientific Laboratory Supplies EACH 8.33 EUR

Replacement Tip Kit very fine - EACH

INS2072 Scientific Laboratory Supplies EACH 11.65 EUR

Replacement UV Tubes - EACH

CAB3084 Scientific Laboratory Supplies EACH 67.5 EUR

replacement tip Kit curved fine - EACH

INS2078 Scientific Laboratory Supplies EACH 11.65 EUR

replacement tip Kit thin angled - EACH

INS2086 Scientific Laboratory Supplies EACH 11.65 EUR

FBS Replacement

0454-50 AthenaES 50 ml 97.2 EUR

FBS Replacement

0454-500 AthenaES 500 ml 248.4 EUR

Replacement cap

B3000-CAP* Benchmark Scientific 1 PC 175.62 EUR

REPLACEMENT LID

IB62200 IBI Scientific W/POWER CORDS 77.93 EUR

replacement tip Kit strong thick - EACH

INS2058 Scientific Laboratory Supplies EACH 11.65 EUR

replacement tip Kit wide duckbil - EACH

INS2062 Scientific Laboratory Supplies EACH 11.65 EUR

replacement tip Kit very pointed - EACH

INS2068 Scientific Laboratory Supplies EACH 11.65 EUR

replacement tip Kit narrow duckb - EACH

INS2082 Scientific Laboratory Supplies EACH 11.65 EUR

replacement tip Kit strong point - EACH

INS2094 Scientific Laboratory Supplies EACH 11.65 EUR

Rubber tube replacement - EACH

MIX1352 Scientific Laboratory Supplies EACH 63.45 EUR

Replacement Clamp

88-141 Genesee Scientific 1 Clamp/Unit 12.93 EUR

Replacement Clamp

88-144 Genesee Scientific 1 Clamp/Unit 7.77 EUR

Replacement Probe

PHM4176 Scientific Laboratory Supplies EACH 184.68 EUR

Tip replacement for 96 tip horn - EACH

HOM2666 Scientific Laboratory Supplies EACH 265.85 EUR

REPLACEMENT GASKETS,

IB92070 IBI Scientific VERTICAL CASTING SYSTEM 10.29 EUR

HR, REPLACEMENT LID

IB56300 IBI Scientific - 173.48 EUR

Replacement Ferrules

FER400 Next Advance 10pack 130.8 EUR

QSH REPLACEMENT LID

IB50300 IBI Scientific - 155.84 EUR

QSH REPLACEMENT TANK

IB50200 IBI Scientific - 294.03 EUR

pH PROBE, REPLACEMENT

P084 PhytoTechnology Laboratories 1EA 61.65 EUR

Replacement O-Ring

ORING2-116 Next Advance 5pack 105.6 EUR

Replacement White Light Tube - EACH

CAB3086 Scientific Laboratory Supplies EACH 32.4 EUR

Replacement Nose Cone

LE3001A3 GenDepot Ea 116.4 EUR

QS710 REPLACEMENT LID

IB51300 IBI Scientific - 138.18 EUR

Tip replacement 1 inch (25.4mm) for 4210 - EACH

HOM2628 Scientific Laboratory Supplies EACH 378.95 EUR

replacement gasket ubc

EVS3100-UBCGASKET Consort ea 57.6 EUR

replacement gasket ubc

EVS3200-UBCGASKET Consort ea 57.6 EUR

replacement gasket ubc

EVS3300-UBCGASKET Consort ea 57.6 EUR

REPLACEMENT ROLLER - LOW

ACCRLSR10 IBI Scientific PROFILE ROLLER 142.79 EUR

Replacement Probe - EACH

HI1296D Scientific Laboratory Supplies EACH 351 EUR

QS710 REPLACEMENT TANK

IB51200 IBI Scientific - 285.22 EUR

MP1015 REPLACEMENT LID

IB53300 IBI Scientific - 155.84 EUR

REPLACEMENT BED, HR2525

IB57200 IBI Scientific - 330.81 EUR

VCV GASKET REPLACEMENT

IB62600 IBI Scientific - 30.88 EUR

REPLACEMENT ROCKER CAM

ROCPL0002 IBI Scientific - 36.43 EUR

GLASS BEADS REPLACEMENT

S638 PhytoTechnology Laboratories 450G 27.45 EUR

REPLACEMENT BUFFER TANK

IB94010 IBI Scientific - 88.23 EUR

REPLACEMENT MAGELIN LID

IB94030 IBI Scientific - 83.8 EUR

MP1015 REPLACEMENT TANK

IB53200 IBI Scientific - 301.39 EUR

HR2025 REPLACEMENT TANK

IB56200 IBI Scientific - 323.42 EUR

ELVIS Replacement Medium

10-220100 Quidel 100 mL Ask for price

ELVIS Replacement Medium

10-220500 Quidel 500 mL Ask for price

BELLY DANCER REPLACEMENT

ACCBD0001 IBI Scientific MOTOR COUPLING - RUBBER 21.01 EUR

REPLACEMENT THUMB SCREWS,

IB92071 IBI Scientific VERTICAL CASTING SYSTEM 7.14 EUR

REPLACEMENT GASKET, WHITE

IB96010 IBI Scientific - 14.72 EUR

REPLACEMENT ROCKER MOTOR

ROCMT0001 IBI Scientific - 291.44 EUR

REPLACEMENT ROLLER MOTOR

ROLMT0001 IBI Scientific (W/GEARHEAD) 437.17 EUR

Tip replacement 1/2 inch (12.7mm) for 4220 - EACH

HOM2624 Scientific Laboratory Supplies EACH 333.42 EUR

Tip replacement 3/4 inch (19.1mm) for 4207 - EACH

HOM2626 Scientific Laboratory Supplies EACH 356.92 EUR

Replacement printer paper

MOL3552 Scientific Laboratory Supplies EACH 44.46 EUR

replacement glass platform

EIEF1100-GLASS Consort ea 422.4 EUR

Blowgun Replacement Needle

54-119 Genesee Scientific 1 Needle/Unit 10.23 EUR

REPLACEMENT FRONT MANIFOLD

BLWMF0001 IBI Scientific - 72.1 EUR

Replacement paperroll - EACH

SPE4614 Scientific Laboratory Supplies EACH 16.2 EUR

Mini Replacement End Caps

59-106 Genesee Scientific 8 Caps/Unit 11.73 EUR

replacement electrode frame

EIEF1100-FRAME Consort ea 321.6 EUR

REPLACEMENT BATH CONTROLLER

COMEL0020 IBI Scientific (PRELOADED W/P.I.D.) 437.17 EUR

REPLACEMENT LOWER ELECTRODE

IB80300 IBI Scientific FOR IB80000 210.27 EUR

REPLACEMENT TANK CONNECTORS,

IB92072 IBI Scientific MAGELIN SYSTEM 38.22 EUR

REPLACEMENT BELLY BATH LID

ACCAA0005 IBI Scientific (COMPLETE ASSEMBLY) 291.44 EUR

Small Replacement End Caps

59-102 Genesee Scientific 8 Caps/Unit 9.51 EUR

Large Replacement End Caps

59-103 Genesee Scientific 8 Caps/Unit 12.54 EUR

REPLACEMENT POWER CORD - 115V

COMCD0002 IBI Scientific 6FT - FLAT 27.48 EUR

REPLACEMENT POWER CORD - 230V

COMCD0004 IBI Scientific 6FT - EUROPEAN PLUG 20.62 EUR

REPLACEMENT POWER CORD - 230V

COMCD0005 IBI Scientific 8FT. - UK STYLE PLUG (BS1363) 42.2 EUR

JSB-30 REPLACEMENT COVER

JSB-30-C IBI Scientific - 173.48 EUR

JSB-75 REPLACEMENT COVER

JSB-75-C IBI Scientific - 170.56 EUR

JSB-96 REPLACEMENT COVER

JSB-96-C IBI Scientific - 173.48 EUR

REPLACEMENT LID FOR HR2525

IB57300 IBI Scientific - 167.61 EUR

REPLACEMENT UPPPER ELECTRODE

IB80200 IBI Scientific FOR IB80000 88.23 EUR

REPLACEMENT ELECTRODE, HR2525

IB57305 IBI Scientific - 126.43 EUR

RNase Quiet for Replacement

09477-94 NACALAI TESQUE 475ML 24.5 EUR

Replacement suction cup - PK2

DD78563 Scientific Laboratory Supplies PK2 51.3 EUR

Grant - Replacement Lids AQL2

BAT3031 Scientific Laboratory Supplies EACH 72.96 EUR

JSB-120 REPLACEMENT COVER

JSB-120-C IBI Scientific - 137.02 EUR

JSB-302 REPLACEMENT COVER

JSB-302-C IBI Scientific - 176.41 EUR

KNOB REPLACEMENT KIT STS45I

IB6600094 IBI Scientific - Ask for price

Replacement Burette Tube 25 X 0.10 mL - EACH

BUR1034 Scientific Laboratory Supplies EACH 35.1 EUR

REPLACEMENT CAP -HYBRIDIZATION

ACCHOBCP1 IBI Scientific BOROSILICATE BOTTLES (35MM) 28.29 EUR

3 RAT RESTRAINT REPLACEMENT"

RR-20 IBI Scientific BASE ASSEMBLY 154.97 EUR

STS-45i REPLACEMENT GASKET

IB80600 IBI Scientific AND TABS 51.46 EUR

REPLACEMENT THUMBSCREW - 1/EA

IB96020 IBI Scientific - 10.65 EUR

replacement negative electrode

EIEF1100-NEG Consort ea 321.6 EUR

replacement positive electrode

EIEF1100-POS Consort ea 321.6 EUR

REPLACEMENT MOTOR, SPIN DOCTOR

COMMT0003 IBI Scientific - 655.73 EUR

replacement pH electrode - EACH

PHE1150 Scientific Laboratory Supplies EACH 247.05 EUR

BELLY BUTTON REPLACEMENT MOTOR

BBUMD0001 IBI Scientific - 218.59 EUR

REPLACEMENT BELLY DANCER MOTOR

COMMT0002 IBI Scientific 24VDC 655.73 EUR

Replacement power adapter - EACH

HOM2748 Scientific Laboratory Supplies EACH 425.95 EUR

REPLACEMENT RNA FILTER COLUMNS

IB47305 IBI Scientific 50/PACK 56.94 EUR

REPLACEMENT TANK CONNECTOR KIT

IB50505 IBI Scientific - 39.69 EUR

REPLACEMENT GEL CAPTURE DEVICE

IB94020 IBI Scientific - 576.57 EUR

ROLLER REPLACEMENT PCBOARD SET

ROLBD0005 IBI Scientific (2 BOARD SET) 284.15 EUR

replacement silicone mat 10 cm

EVS1100-SILMAT Consort ea 68.4 EUR

replacement gasket casting base

EVS3100-BASEGASKET Consort ea 57.6 EUR

replacement gasket casting base

EVS3200-BASEGASKET Consort ea 57.6 EUR

replacement gasket casting base

EVS3300-BASEGASKET Consort ea 57.6 EUR

Blowgun Replacement Needle, Long

54-119L Genesee Scientific 1 Needle/Unit 10.68 EUR

Convertor replacement Q125 - EACH

HOM2752 Scientific Laboratory Supplies EACH 2110.67 EUR

replacement platinum wire 50 cm

EPT50 Consort ea 178.8 EUR

Replacement electrode frame - EACH

CSLIEFFRME Scientific Laboratory Supplies EACH 333.45 EUR

Kinesis Replacement Plunger - EACH

CHR1636 Scientific Laboratory Supplies EACH 82.35 EUR

Kinesis Replacement Plunger 10ul

CHR1650 Scientific Laboratory Supplies PK2 68.15 EUR

Kinesis Replacement Plunger 10ul

CHR1651 Scientific Laboratory Supplies PK2 68.15 EUR

Kinesis Replacement Plunger 10ul

CHR1652 Scientific Laboratory Supplies PK2 70.38 EUR

Kinesis Replacement Plunger 10ul

CHR1653 Scientific Laboratory Supplies PK2 70.38 EUR

Kinesis Replacement Plunger 100ul

CHR1656 Scientific Laboratory Supplies EACH 58.55 EUR

Replacement converter Q1375 - EACH

HOM2756 Scientific Laboratory Supplies EACH 3172.61 EUR

REPLACEMENT DNA FILTER COLUMNS AND COLL. TUBES

IB47235 IBI Scientific 50/PACK 43.86 EUR

Replacement Blade for J2000 - EACH

LAB0180 Scientific Laboratory Supplies EACH 216 EUR

Replacement Filters For PLT - PK10

PIP3204 Scientific Laboratory Supplies PK10 20.25 EUR

replacement silicone mat 20x20 cm

EVS1300-SILMAT Consort ea 98.4 EUR

Replacement filter, 0.8um, pack of 5

P6080-FI MTC Bio 5/pack 31.9 EUR

Replacement negative electrode - EACH

CSLIEFNEG Scientific Laboratory Supplies EACH 378 EUR

Replacement positive electrode - EACH

CSLIEFPOS Scientific Laboratory Supplies EACH 378 EUR

Jenway Paper Roll Replacement - EACH

CON1236 Scientific Laboratory Supplies EACH 13.5 EUR

Benchmark SureAir Replacement Filter

B5200-FIL Benchmark Scientific each 307.97 EUR

Kinesis Replacement Plunger 5ul - PK2

CHR1648 Scientific Laboratory Supplies PK2 86.4 EUR

Hanna Replacement pH Electrode - EACH

PHM4019 Scientific Laboratory Supplies EACH 116.1 EUR

Replacement sealing ring, (GL45), 10/pk.

B3000-RIN Benchmark Scientific 1 PC 14.94 EUR

Replacement sealing ring, (GL32), 10/pk.

B3000-RIN2 Benchmark Scientific 1 PC 14.94 EUR

Replacement armrests (set of 2) - EACH

CAB2718 Scientific Laboratory Supplies EACH 221.4 EUR

Replacement Ink Pads for J2000 - EACH

LAB0182 Scientific Laboratory Supplies EACH 29.43 EUR

SmartBlue™ Replacement Amber Cover

E4000-AC Benchmark Scientific 1 PC 43.96 EUR

Kinesis Replacement Plunger 10ul - PK2

CHR1649 Scientific Laboratory Supplies PK2 89.1 EUR

Q500 / Q700 replacement converter - EACH

HOM2758 Scientific Laboratory Supplies EACH 3172.61 EUR

Replacement battery, lithium, 3.7V, 750mAh

P6080-BA MTC Bio 1/pack 29 EUR

Elga Replacement C114 Cartridges - PK4

WAT4038 Scientific Laboratory Supplies PK4 233.54 EUR

Replacement Cutting Mat 15x20cm - EACH

WB100020 Scientific Laboratory Supplies EACH 14.38 EUR

Embroyplex, ES Cell Sereum Replacement

E3319-010 GenDepot 100ml Ask for price

Embroyplex, ES Cell Sereum Replacement

E3319-050 GenDepot 500ml Ask for price

Blowgun Replacement Needle Large - EACH

FLY1250 Scientific Laboratory Supplies EACH 61.69 EUR

Kinesis Replacement Plunger 100ul - EACH

CHR1655 Scientific Laboratory Supplies EACH 58.05 EUR

Kinesis Replacement Plunger 500ul - EACH

CHR1658 Scientific Laboratory Supplies EACH 58.05 EUR

Kinesis Replacement Plunger 10ml - EACH

CHR1661 Scientific Laboratory Supplies EACH 90.45 EUR

Replacement Diamond Points (pack of 2)

MLCP-DIT2 MiTeGen 2 TIPS 30 EUR

Elga Replacement MC DS Cartridges - PK4

WAT4040 Scientific Laboratory Supplies PK4 1226.45 EUR

Replacement PC lid for 12L baths - EACH

BAT3037 Scientific Laboratory Supplies EACH 143.1 EUR

Benchmark SureAir Replacement Prefilter

B5200-PRE Benchmark Scientific each 50.47 EUR

Replacement in line filter for 4905 - EACH

HOM2720 Scientific Laboratory Supplies EACH 265.85 EUR

Blowgun Replacement Needle Regular - EACH

FLY1248 Scientific Laboratory Supplies EACH 54.35 EUR

Replacement Canister for Shipping Dewar

M-CP-111-008 MiTeGen 1 UNIT 87 EUR

REPLACEMENT RECHARGEABLE BATTERY FOR RF

HS300502SIG Scientific Laboratory Supplies EACH 40.7 EUR

Kinesis Mini union; Replacement Nuts - PK5

CHR2083 Scientific Laboratory Supplies PK5 59.4 EUR

Em Series Replacement Element 50ml - EACH

HEA5200 Scientific Laboratory Supplies EACH 271.35 EUR

Em Series Replacement Element 100ml - EACH

HEA5202 Scientific Laboratory Supplies EACH 359.86 EUR

Em Series Replacement Element 250ml - EACH

HEA5204 Scientific Laboratory Supplies EACH 484.65 EUR

Em Series Replacement Element 500ml - EACH

HEA5206 Scientific Laboratory Supplies EACH 329.01 EUR

Em Series Replacement Element 1000ml - EACH

HEA5208 Scientific Laboratory Supplies EACH 606.15 EUR

Em Series Replacement Element 2000ml - EACH

HEA5210 Scientific Laboratory Supplies EACH 796.5 EUR

Em Series Replacement Element 3000ml - EACH

HEA5212 Scientific Laboratory Supplies EACH 660.15 EUR

Em Series Replacement Element 5000ml - EACH

HEA5214 Scientific Laboratory Supplies EACH 576.45 EUR

Replacement Platinum Wire 0.2mm 50cm - EACH

RPW02 Scientific Laboratory Supplies EACH 160.65 EUR

Pestle Motor Mixer replacement part - EACH

ARG1010 Scientific Laboratory Supplies EACH 163.35 EUR

Kinesis Replacement Filter Cup; 10um - PK10

CHR3171 Scientific Laboratory Supplies PK10 85.05 EUR

Benchmark Replacement Cap Blue 50mL - PK10

BOT1910 Scientific Laboratory Supplies PK10 52.65 EUR

EMA Series Replacement Element 100ml - EACH

HEA5414 Scientific Laboratory Supplies EACH 243 EUR

EMA Series Replacement Element 250ml - EACH

HEA5416 Scientific Laboratory Supplies EACH 480.6 EUR
Żywotność filtra (tj. godziny) jest opisywana w wielu raportach dotyczących CRRT, ale nie jest dobrze zrozumiana ani jasna, kiedy uważa się to za nieodpowiednie i należy rozważyć strategie przeglądu klinicznego. Niepowodzenie przed 8 godziną może być związane z niewystarczającym wspomaganiem nerek i „terapią”. Antykoagulacja jest kluczową interwencją w celu przedłużenia działania filtra; jednak projekt i konfiguracja obwodu pozaustrojowego, profil dostępu do cewnika i miejsce wprowadzenia, ustawienia urządzenia CRRT oraz interfejs użytkownika obsługujący CRRT są zawsze ważne i jedynym czynnikiem pozwalającym na uniknięcie awarii, gdy w przypadku CRRT nie jest wymagana antykoagulacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *