• 10 czerwca, 2022

Wczesna kinetyka kalprotektyny w osoczu po operacji przepukliny pachwinowej

Kalprotektyna jest jednym z najliczniejszych białek granulocytów obojętnochłonnych. Jest uwalniany po aktywacji neutrofili i jest uważany za czuły i klinicznie użyteczny marker zapalenia wywołanego przez neutrofile, w tym infekcji bakteryjnych. Jednak wczesna kinetyka aktywacji kalprotektyny po aktywacji zapalnej była dotychczas nieznana. Celem pracy było określenie wczesnej fazy kinetyki kalprotektyny w porównaniu z markerami zapalnymi CRP, IL-6, TNF-α i prokalcytoniną w osoczu po wystandaryzowanej przejściowej łagodnej odpowiedzi zapalnej, przy użyciu niepowikłanej operacja przepukliny jako model. Badana kohorta składała się z 17 dorosłych pacjentów (15 mężczyzn i 2 kobiety) poddanych planowej operacji przepukliny .
Wartości kalprotektyny istotnie wzrosły w 2 godziny po zabiegu i nadal rosły, osiągając najwyższy poziom w 24-36 godz. po zabiegu, przy czym wartości nadal nie przekraczały górnego normalnego poziomu referencyjnego. Kontrastuje to z IL-6 i CRP, których podwyższenie stwierdzono najpierw później, odpowiednio 4 godziny i 24-36 godzin po zabiegu, dla IL-6 i CRP. Nie zaobserwowano znaczącego wzrostu dla TNF-α lub prokalcytoniny. Dane wykazują bardzo szybki i znaczący, ale umiarkowany wzrost kalprotektyny po wywołaniu łagodnego zapalenia, co potwierdza, że ​​kalprotektyna może być przydatna do wczesnego wykrywania odpowiedzi zapalnej.

Kalprotektyna w kale   i nasilenie fenotypu u pacjentów z mukowiscydozą: przegląd systematyczny i metaanaliza

Zapalenie odgrywa ważną rolę w przebiegu pacjentów z mukowiscydozą (CF). Może rozwinąć się z powodu dysfunkcji białek regulatora przewodnictwa transbłonowego w mukowiscydozie, niewydolności trzustki lub przedłużonej infekcji płuc. Kalprotektyna kałowa (FC) jest stosowana jako nieinwazyjna metoda wykrywania stanu zapalnego. Dlatego celem obecnej metaanalizy było zbadanie związku między FC a nasileniem fenotypu u pacjentów z mukowiscydozą. W tym badaniu przeprowadzono wyszukiwania w bazach danych PubMed, Science Direct, Scopus i Embase do sierpnia 2021 r. przy użyciu terminów takich jak „mukowiscydoza”, „jelita”, „kalprotektyna” i „zapalenie”. Wybrano tylko artykuły opublikowane w języku angielskim i badania na ludziach.
Pierwszorzędowym wynikiem był poziom FC u pacjentów z mukowiscydozą. Drugim wynikiem był związek między FC a nasileniem klinicznym. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą oprogramowania Comprehensive Meta-Analysis. Z początkowych 303 odniesień tylko sześć artykułów spełniało kryteria włączenia. Średni (95% przedział ufności [CI]) poziom FC wynosił 256,5 mg/dl (114,1-398,9). Poziomy FC były istotnie związane z niewydolnością trzustki (średnia 243,02; 95% CI, 74,3 do 411,6;  p =0,005; I2 =0), funkcją płuc (r=-0,39; 95% CI, -0,58 do -0,15;  p =0,002; I2 =60%), wskaźnik masy ciała (r=-0,514; 95% CI, 0,26 do 0,69;  p <0,001; I 2=0%) i kolonizacją Pseudomonas (średnia 174,77; 95% CI, 12,5 do 337,02;  p =0,035; I2 =71%). Chociaż FC jest wiarygodnym nieinwazyjnym markerem do wykrywania zapalenia przewodu pokarmowego, jest również skorelowany z ciężkością choroby u pacjentów z mukowiscydozą.

Sekwestracja cynku przez ludzką  kalprotektynę  ułatwia wiązanie manganu z bakteryjnymi białkami wiążącymi substancje rozpuszczone PsaA i MntC

Cynk jest niezbędnym składnikiem odżywczym metalu przejściowego dla przetrwania i wzrostu bakterii, ale może stać się toksyczny, gdy jest obecny w podwyższonych ilościach. Bakteryjny patogen Gram-dodatni Streptococcus pneumoniae jest wrażliwy na zatrucie cynkiem, co powoduje zahamowanie wzrostu i obniżenie odporności na stres oksydacyjny. S. pneumoniae ma stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na mangan, a toksyczność cynku w tym patogenie została przypisana koordynacji Zn(II) w miejscu Mn(II) białka wiążącego substancję rozpuszczoną (SBP) PsaA, która zapobiega Mn(II) pobieranie przez system transportowy PsaABC. W tej pracy badamy właściwości wiązania Zn(II) pneumokokowego PsaA i gronkowcowego MntC, spokrewnionego SBP, wyrażanego przez inny Gram-dodatni patogen bakteryjny, Staphylococcus aureus, który przyczynia się do wychwytu Mn(II).najlepiej opisane jako pięć współrzędnych, a badania wiązania metali w roztworze pokazują, że oba SBP wiążą Zn(II) odwracalnie z powinowactwem subnanomolowym.
Human 25-Hydroxycholesterol Elisa Kit
Human 25-Hydroxycholesterol Elisa Kit
Co więcej, oba SBP wykazują silną preferencję termodynamiczną dla jonów Zn(II), które z łatwością wypierają związane jony Mn(II) z tych białek. Oceniamy również konkurencję Zn(II) między tymi SBP a ludzką kalprotektyną białka S100 (oligomer CP, S100A8/S100A9), obfitym białkiem obrony gospodarza, które jest zaangażowane we wrodzoną odpowiedź immunologiczną wstrzymującą metal. CP może sekwestrować Zn(II) z PsaA i MntC, co ułatwia wiązanie Mn(II) z SBP. Wyniki te pokazują, że CP może hamować zatrucie SBP Zn(II) i dostarczać molekularnego wglądu w to, w jaki sposób białka S100 mogą nieumyślnie przynosić korzyści patogenom bakteryjnym, a nie gospodarzowi.

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa  Lactiplantibacillus plantarum  CJLP243  u pacjentów z biegunką czynnościową i wysokim  poziomem kalprotektyny w kale

Mikrozapalenie jelit, oceniane za pomocą kalprotektyny kałowej (FC), jest uważane za element patogenezy biegunki czynnościowej (FD). Ponieważ probiotyki mogą hamować mikrostany zapalne w jelicie, konkurując ze szkodliwymi bakteriami, postawiliśmy hipotezę, że zmniejszą one stosunek objawów luźnego stolca i zapalenia jelit u pacjentów z FD. Przeprowadziliśmy badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, aby ocenić kliniczne i laboratoryjne skutki  Lactobacillus plantarum CJLP243 u pacjentów z FD z podwyższonymi poziomami FC przez dwa miesiące. Dwudziestu czterech pacjentów, u których zdiagnozowano FD z podwyższonymi poziomami FC, zostało losowo przydzielonych do grupy probiotyków lub grupy placebo. Po 2 miesiącach badanie ukończyło 10 pacjentów z grupy probiotyków i 12 pacjentów z grupy placebo, u których ponownie oceniono objawy FD, wartości FC i florę jelitową.
 • Odsetek pacjentów, którzy mieli odpowiednią ulgę w FD (zmniejszenie częstości luźnego stolca) w grupie probiotyków był znacząco zwiększony po dwóch miesiącach w porównaniu z wartością wyjściową.
 • Ponadto grupa probiotyków wykazała statystycznie istotny spadek wartości przekształconych logarytmicznie FC w porównaniu z grupą przed leczeniem, podczas gdy grupa placebo nie wykazała różnicy przed i po interwencji.
 • Ponadto poziomy organizmów z  rodzaju Leuconostoc  w składzie mikroflory jelitowej w grupie probiotyków znacznie wzrosły po zakończeniu badania w porównaniu z wartościami wyjściowymi.
 • W tym wstępnym badaniu eksploracyjnym stwierdziliśmy, że dwa miesiące  leczenia Lactiplantibacillus plantarum  CJLP243 spowodowały poprawę objawów FD, zmniejszenie wartości FC i podwyższenie  poziomu Leuconostoc  , co sugeruje, że przyjmowanie  Lactiplantibacillus plantarum  było pomocne u tych pacjentów. Te odkrycia wymagają walidacji w dalszych badaniach klinicznych.

Tworzenie peptydów pochodzących z  kalprotektyny w drogach oddechowych dzieci z mukowiscydozą

Kalprotektyna jest uwalniana przez aktywowane granulocyty obojętnochłonne wraz z mieloperoksydazą (MPO) i proteazami. Odgrywa wiele ról w stanach zapalnych i infekcjach oraz jest stosowany jako biomarker stanu zapalnego. Jednak kalprotektyna jest łatwo utleniana przez pochodzące z MPO kwasy hipohalowe, tworząc kowalencyjne dimery jej podjednostek S100A8 i S100A9. Dimery są podatne na degradację przez proteazy. Pokazujemy, że wykrywalność ludzkiej kalprotektyny w teście ELISA znacznie spada z powodu jej utleniania przez kwas podchlorawy i późniejszej degradacji. Ponadto proteoliza uwalnia specyficzne peptydy z utlenionej kalprotektyny, która jest obecna w miejscach zapalnych.
Zidentyfikowaliśmy sześć peptydów pochodzących z kalprotektyny za pomocą spektrometrii masowej i wykryliśmy je w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego dzieci z mukowiscydozą (CF).

Chicken Calprotectin (CALP) Elisa kit

EK780009 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.98 EUR

Chicken Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0094Ch Sunlong - Ask for price

Chicken Calprotectin (CALP) ELISA Kit

QY-E80239 Qayee Biotechnology 96T 500 EUR

Chicken Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0190Ch-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4482 EUR

Chicken Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0190Ch-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 360 EUR

Chicken Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0190Ch-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2241 EUR

Chicken Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0190Ch-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 498 EUR

Chicken Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1601938-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4470 EUR

Chicken Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1601938-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 415 EUR

Chicken Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1601938-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2270 EUR

Chicken Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1601938-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 540 EUR

Chicken CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK9285-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Chicken CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK9285-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Chicken Calprotectin, CALP GENLISA ELISA

KLC0190 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

Chicken Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

abx259139-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

EKF59249-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

EKF59249-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

EKF59249-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

abx259139-1mg Abbexa 1 mg Ask for price

Chicken Calprotectin ELISA Kit

abx259139-20g Abbexa 20 µg Ask for price

Chicken Calprotectin ELISA Kit

abx259139-5g Abbexa 5 µg 618.75 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

MBS7606348-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

MBS7606348-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

MBS7606348-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

MBS7606348-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Chicken calprotectin(CAL)ELISA Kit

NSL1358Ch Sunlong 1453 T 528 EUR

Chicken calprotectin (CAL) ELISA Kit

MBS2601653-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

Chicken calprotectin (CAL) ELISA Kit

MBS2601653-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

Chicken calprotectin (CAL) ELISA Kit

MBS2601653-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

Chicken calprotectin (CAL) ELISA Kit

MBS2601653-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

Chicken CALPRO (Calprotectin) ELISA Kit

MBS8819851-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3130 EUR

Chicken CALPRO (Calprotectin) ELISA Kit

MBS8819851-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 350 EUR

Chicken CALPRO (Calprotectin) ELISA Kit

MBS8819851-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1710 EUR

Chicken CALPRO (Calprotectin) ELISA Kit

MBS8819851-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 445 EUR

Nori® Chicken Calprotectin ELISA Kit

GR114280 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

Pig calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38116-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Pig calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38116-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Pig calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38116-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38778-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38778-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38778-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Pig calprotectin (CALP) ELISA kit

CSB-EQ013485PI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Pig calprotectin (CALP) ELISA kit

1-CSB-EQ013485PI Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Rat Calprotectin (CALP) ELISA kit

CSB-EQ013485RA-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA kit

1-CSB-EQ013485RA Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Rat Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0376RA-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Rat Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0376RA-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Rat Calprotectin,CALP ELISA KIT

E1210Ra-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Rat Calprotectin,CALP ELISA KIT

E1210Ra-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Rat Calprotectin,CALP ELISA KIT

E1210Ra-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Rat Calprotectin,CALP ELISA KIT

E1210Ra-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

QY-E11791 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

Pig calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS707210-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5925 EUR

Pig calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS707210-24StripWellsLIMIT1 MyBiosource 24-Strip-Wells(LIMIT1) 275 EUR

Pig calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS707210-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 600 EUR

Pig calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS707210-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3105 EUR

Pig calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS707210-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 855 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1600210-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3955 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1600210-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 305 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1600210-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2005 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1600210-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS3807899-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS3807899-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS3807899-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS3807899-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Rat Calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS944848-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5925 EUR

Rat Calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS944848-24StripWellsLIMIT1 MyBiosource 24-Strip-Wells(LIMIT1) 275 EUR

Rat Calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS944848-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 600 EUR

Rat Calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS944848-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3105 EUR

Rat Calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS944848-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 855 EUR

Goat Calprotectin (CALP) Elisa kit

EK771005 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.97 EUR

Duck Calprotectin (CALP) Elisa kit

EK781015 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.99 EUR

Deer Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0004Dr Sunlong - 528 EUR

Goat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0017Gt Sunlong - 528 EUR

Duck Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0022Du Sunlong - 528 EUR

Sheep Calprotectin (CALP) Elisa kit

EK770004 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.96 EUR

Mouse Calprotectin (CALP) Elisa Kit

EK730446 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.68 EUR

Mouse calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC42729-48T Biomatik Corporation 48T 542.78 EUR

Mouse calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC42729-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3683.15 EUR

Mouse calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC42729-96T Biomatik Corporation 96T 775.4 EUR

Human Calprotectin(CALP) Elisa Kit

EK711706 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.2 EUR

Mouse calprotectin (CALP) ELISA kit

CSB-EQ013485MO-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Mouse calprotectin (CALP) ELISA kit

1-CSB-EQ013485MO Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA2079HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA2079HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Mouse Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0233MO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Mouse Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0233MO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Mouse Calprotectin,CALP ELISA KIT

E1484Mo-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Mouse Calprotectin,CALP ELISA KIT

E1484Mo-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Mouse Calprotectin,CALP ELISA KIT

E1484Mo-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Mouse Calprotectin,CALP ELISA KIT

E1484Mo-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Sheep Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL00026Sp Sunlong - 528 EUR

Mouse Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0700Mo Sunlong - 528 EUR

Human Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL2181Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Mouse calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS706404-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5575 EUR

Mouse calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS706404-24StripWellsLIMIT1 MyBiosource 24-Strip-Wells(LIMIT1) 275 EUR

Mouse calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS706404-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 545 EUR

Mouse calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS706404-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2920 EUR

Mouse calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS706404-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Mouse Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1601076-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3955 EUR

Mouse Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1601076-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 305 EUR

Mouse Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1601076-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2005 EUR

Mouse Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1601076-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

Human Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS3800584-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS3800584-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS3800584-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS3800584-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Bovine Calprotectin (CALP) Elisa kit

EK760012 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.89 EUR

Monkey Calprotectin (CALP) Elisa kit

EK763003 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.95 EUR

Canine calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC31838-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Canine calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC31838-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Canine calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC31838-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Rabbit Calprotectin (CALP) Elisa kit

EK70059Rb AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.1 EUR

Canine calprotectin (CALP) ELISA kit

CSB-EQ013485DO-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Canine calprotectin (CALP) ELISA kit

1-CSB-EQ013485DO Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Canine Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0237CA-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Canine Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0237CA-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Bovine Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0326BO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Bovine Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0326BO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Canine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0013Ca Sunlong - 528 EUR

Monkey Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0015Mk Sunlong - 528 EUR

Bovine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0022Bo Sunlong - 528 EUR

Rabbit Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0236Rb Sunlong - 498 EUR

Canine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0269Ca-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4275 EUR

Canine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0269Ca-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 350 EUR

Canine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0269Ca-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2137 EUR

Canine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0269Ca-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 475 EUR

Bovine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0361Bo-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Bovine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0361Bo-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Bovine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0361Bo-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Bovine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0361Bo-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Canine calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS706581-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5925 EUR

Canine calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS706581-24StripWellsLIMIT1 MyBiosource 24-Strip-Wells(LIMIT1) 275 EUR

Canine calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS706581-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 600 EUR

Canine calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS706581-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3105 EUR

Canine calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS706581-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 855 EUR

Bovine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1602359-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4170 EUR

Bovine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1602359-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 365 EUR

Bovine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1602359-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2115 EUR

Bovine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1602359-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 505 EUR

Canine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1602645-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4295 EUR

Canine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1602645-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 410 EUR

Canine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1602645-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

Canine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

MBS1602645-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Porcine Calprotectin (CALP) Elisa kit

EK751126 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.88 EUR

Porcine calprotectin,CALP ELISA KIT

EA0040Po Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Porcine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0634Po-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Porcine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0634Po-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Porcine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0634Po-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Porcine Calprotectin,CALP ELISA KIT

E0634Po-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Porcine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0203Po Sunlong - 528 EUR

Porcine calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS1609586-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4170 EUR

Porcine calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS1609586-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2115 EUR

Porcine calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS1609586-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 505 EUR

Porcine Calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS1607847-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4170 EUR

Porcine Calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS1607847-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 365 EUR

Porcine Calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS1607847-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2115 EUR

Porcine Calprotectin, CALP ELISA Kit

MBS1607847-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 505 EUR

Recombinant chicken Calprotectin

MBS7614096-005mg MyBiosource 0.05mg 345 EUR

Recombinant chicken Calprotectin

MBS7614096-02mg MyBiosource 0.2mg 635 EUR

Recombinant chicken Calprotectin

MBS7614096-1mg MyBiosource 1mg 1800 EUR

Recombinant chicken Calprotectin

MBS7614096-5x1mg MyBiosource 5x1mg 6955 EUR

Rat CALP (Calprotectin) ELISA Kit

EKE62377-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Rat CALP (Calprotectin) ELISA Kit

EKE62377-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Rat CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK9259-48T ELK Biotech 48T Ask for price
Oceniliśmy peptydy jako biomarkery zapalenia i infekcji neutrofilowej. Zawartość peptydu kalprotektyny ILVI była powiązana z kalprotektyną ( r  = 0,72,  p  = 0,01,  n  = 10). Cztery z peptydów były skorelowane ze stężeniem MPO ( r  > 0,7,  p  ≤ 0,01,  n  = 21), podczas gdy trzy były wyższe ( p  < 0,05) w próbkach z elastazą neutrofilową ( n  = 14) niż w próbkach ujemnych ( n  = 7). Ponadto pięć peptydów było wyższych ( p  < 0,05) w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego dzieci z mukowiscydozą z infekcjami ( n = 21) niż od dzieci bez CF bez infekcji ( n  = 6). Specyficzne peptydy uwolnione z kalprotektyny będą sygnalizować niekontrolowaną aktywność proteaz i MPO podczas zapalenia. Mogą okazać się przydatne w śledzeniu stanów zapalnych w chorobach układu oddechowego zdominowanych przez neutrofile, w tym w chorobie koronawirusowej 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *