• 10 czerwca, 2022

Wczesna kinetyka kalprotektyny w osoczu po operacji przepukliny pachwinowej

Kalprotektyna jest jednym z najliczniejszych białek granulocytów obojętnochłonnych. Jest uwalniany po aktywacji neutrofili i jest uważany za czuły i klinicznie użyteczny marker zapalenia wywołanego przez neutrofile, w tym infekcji bakteryjnych. Jednak wczesna kinetyka aktywacji kalprotektyny po aktywacji zapalnej była dotychczas nieznana. Celem pracy było określenie wczesnej fazy kinetyki kalprotektyny w porównaniu z markerami zapalnymi CRP, IL-6, TNF-α i prokalcytoniną w osoczu po wystandaryzowanej przejściowej łagodnej odpowiedzi zapalnej, przy użyciu niepowikłanej operacja przepukliny jako model. Badana kohorta składała się z 17 dorosłych pacjentów (15 mężczyzn i 2 kobiety) poddanych planowej operacji przepukliny .
Wartości kalprotektyny istotnie wzrosły w 2 godziny po zabiegu i nadal rosły, osiągając najwyższy poziom w 24-36 godz. po zabiegu, przy czym wartości nadal nie przekraczały górnego normalnego poziomu referencyjnego. Kontrastuje to z IL-6 i CRP, których podwyższenie stwierdzono najpierw później, odpowiednio 4 godziny i 24-36 godzin po zabiegu, dla IL-6 i CRP. Nie zaobserwowano znaczącego wzrostu dla TNF-α lub prokalcytoniny. Dane wykazują bardzo szybki i znaczący, ale umiarkowany wzrost kalprotektyny po wywołaniu łagodnego zapalenia, co potwierdza, że ​​kalprotektyna może być przydatna do wczesnego wykrywania odpowiedzi zapalnej.

Kalprotektyna w kale   i nasilenie fenotypu u pacjentów z mukowiscydozą: przegląd systematyczny i metaanaliza

Zapalenie odgrywa ważną rolę w przebiegu pacjentów z mukowiscydozą (CF). Może rozwinąć się z powodu dysfunkcji białek regulatora przewodnictwa transbłonowego w mukowiscydozie, niewydolności trzustki lub przedłużonej infekcji płuc. Kalprotektyna kałowa (FC) jest stosowana jako nieinwazyjna metoda wykrywania stanu zapalnego. Dlatego celem obecnej metaanalizy było zbadanie związku między FC a nasileniem fenotypu u pacjentów z mukowiscydozą. W tym badaniu przeprowadzono wyszukiwania w bazach danych PubMed, Science Direct, Scopus i Embase do sierpnia 2021 r. przy użyciu terminów takich jak „mukowiscydoza”, „jelita”, „kalprotektyna” i „zapalenie”. Wybrano tylko artykuły opublikowane w języku angielskim i badania na ludziach.
Pierwszorzędowym wynikiem był poziom FC u pacjentów z mukowiscydozą. Drugim wynikiem był związek między FC a nasileniem klinicznym. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą oprogramowania Comprehensive Meta-Analysis. Z początkowych 303 odniesień tylko sześć artykułów spełniało kryteria włączenia. Średni (95% przedział ufności [CI]) poziom FC wynosił 256,5 mg/dl (114,1-398,9). Poziomy FC były istotnie związane z niewydolnością trzustki (średnia 243,02; 95% CI, 74,3 do 411,6;  p =0,005; I2 =0), funkcją płuc (r=-0,39; 95% CI, -0,58 do -0,15;  p =0,002; I2 =60%), wskaźnik masy ciała (r=-0,514; 95% CI, 0,26 do 0,69;  p <0,001; I 2=0%) i kolonizacją Pseudomonas (średnia 174,77; 95% CI, 12,5 do 337,02;  p =0,035; I2 =71%). Chociaż FC jest wiarygodnym nieinwazyjnym markerem do wykrywania zapalenia przewodu pokarmowego, jest również skorelowany z ciężkością choroby u pacjentów z mukowiscydozą.

Sekwestracja cynku przez ludzką  kalprotektynę  ułatwia wiązanie manganu z bakteryjnymi białkami wiążącymi substancje rozpuszczone PsaA i MntC

Cynk jest niezbędnym składnikiem odżywczym metalu przejściowego dla przetrwania i wzrostu bakterii, ale może stać się toksyczny, gdy jest obecny w podwyższonych ilościach. Bakteryjny patogen Gram-dodatni Streptococcus pneumoniae jest wrażliwy na zatrucie cynkiem, co powoduje zahamowanie wzrostu i obniżenie odporności na stres oksydacyjny. S. pneumoniae ma stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na mangan, a toksyczność cynku w tym patogenie została przypisana koordynacji Zn(II) w miejscu Mn(II) białka wiążącego substancję rozpuszczoną (SBP) PsaA, która zapobiega Mn(II) pobieranie przez system transportowy PsaABC. W tej pracy badamy właściwości wiązania Zn(II) pneumokokowego PsaA i gronkowcowego MntC, spokrewnionego SBP, wyrażanego przez inny Gram-dodatni patogen bakteryjny, Staphylococcus aureus, który przyczynia się do wychwytu Mn(II).najlepiej opisane jako pięć współrzędnych, a badania wiązania metali w roztworze pokazują, że oba SBP wiążą Zn(II) odwracalnie z powinowactwem subnanomolowym.
Human 25-Hydroxycholesterol Elisa Kit
Human 25-Hydroxycholesterol Elisa Kit
Co więcej, oba SBP wykazują silną preferencję termodynamiczną dla jonów Zn(II), które z łatwością wypierają związane jony Mn(II) z tych białek. Oceniamy również konkurencję Zn(II) między tymi SBP a ludzką kalprotektyną białka S100 (oligomer CP, S100A8/S100A9), obfitym białkiem obrony gospodarza, które jest zaangażowane we wrodzoną odpowiedź immunologiczną wstrzymującą metal. CP może sekwestrować Zn(II) z PsaA i MntC, co ułatwia wiązanie Mn(II) z SBP. Wyniki te pokazują, że CP może hamować zatrucie SBP Zn(II) i dostarczać molekularnego wglądu w to, w jaki sposób białka S100 mogą nieumyślnie przynosić korzyści patogenom bakteryjnym, a nie gospodarzowi.

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa  Lactiplantibacillus plantarum  CJLP243  u pacjentów z biegunką czynnościową i wysokim  poziomem kalprotektyny w kale

Mikrozapalenie jelit, oceniane za pomocą kalprotektyny kałowej (FC), jest uważane za element patogenezy biegunki czynnościowej (FD). Ponieważ probiotyki mogą hamować mikrostany zapalne w jelicie, konkurując ze szkodliwymi bakteriami, postawiliśmy hipotezę, że zmniejszą one stosunek objawów luźnego stolca i zapalenia jelit u pacjentów z FD. Przeprowadziliśmy badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, aby ocenić kliniczne i laboratoryjne skutki  Lactobacillus plantarum CJLP243 u pacjentów z FD z podwyższonymi poziomami FC przez dwa miesiące. Dwudziestu czterech pacjentów, u których zdiagnozowano FD z podwyższonymi poziomami FC, zostało losowo przydzielonych do grupy probiotyków lub grupy placebo. Po 2 miesiącach badanie ukończyło 10 pacjentów z grupy probiotyków i 12 pacjentów z grupy placebo, u których ponownie oceniono objawy FD, wartości FC i florę jelitową.
 • Odsetek pacjentów, którzy mieli odpowiednią ulgę w FD (zmniejszenie częstości luźnego stolca) w grupie probiotyków był znacząco zwiększony po dwóch miesiącach w porównaniu z wartością wyjściową.
 • Ponadto grupa probiotyków wykazała statystycznie istotny spadek wartości przekształconych logarytmicznie FC w porównaniu z grupą przed leczeniem, podczas gdy grupa placebo nie wykazała różnicy przed i po interwencji.
 • Ponadto poziomy organizmów z  rodzaju Leuconostoc  w składzie mikroflory jelitowej w grupie probiotyków znacznie wzrosły po zakończeniu badania w porównaniu z wartościami wyjściowymi.
 • W tym wstępnym badaniu eksploracyjnym stwierdziliśmy, że dwa miesiące  leczenia Lactiplantibacillus plantarum  CJLP243 spowodowały poprawę objawów FD, zmniejszenie wartości FC i podwyższenie  poziomu Leuconostoc  , co sugeruje, że przyjmowanie  Lactiplantibacillus plantarum  było pomocne u tych pacjentów. Te odkrycia wymagają walidacji w dalszych badaniach klinicznych.

Tworzenie peptydów pochodzących z  kalprotektyny w drogach oddechowych dzieci z mukowiscydozą

Kalprotektyna jest uwalniana przez aktywowane granulocyty obojętnochłonne wraz z mieloperoksydazą (MPO) i proteazami. Odgrywa wiele ról w stanach zapalnych i infekcjach oraz jest stosowany jako biomarker stanu zapalnego. Jednak kalprotektyna jest łatwo utleniana przez pochodzące z MPO kwasy hipohalowe, tworząc kowalencyjne dimery jej podjednostek S100A8 i S100A9. Dimery są podatne na degradację przez proteazy. Pokazujemy, że wykrywalność ludzkiej kalprotektyny w teście ELISA znacznie spada z powodu jej utleniania przez kwas podchlorawy i późniejszej degradacji. Ponadto proteoliza uwalnia specyficzne peptydy z utlenionej kalprotektyny, która jest obecna w miejscach zapalnych.
Zidentyfikowaliśmy sześć peptydów pochodzących z kalprotektyny za pomocą spektrometrii masowej i wykryliśmy je w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego dzieci z mukowiscydozą (CF).

Chicken Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0094Ch Sunlong - Ask for price

Chicken CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK9285-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Chicken CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK9285-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Chicken Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

abx259139-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

EKF59249-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

EKF59249-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Chicken Calprotectin ELISA Kit

EKF59249-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Chicken calprotectin(CAL)ELISA Kit

NSL1358Ch Sunlong 1453 T 528 EUR

Nori® Chicken Calprotectin ELISA Kit

GR114280 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

Pig calprotectin (CALP) ELISA kit

CSB-EQ013485PI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Pig calprotectin (CALP) ELISA kit

1-CSB-EQ013485PI Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Rat Calprotectin (CALP) ELISA kit

CSB-EQ013485RA-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA kit

1-CSB-EQ013485RA Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Rat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

QY-E11791 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

Pig calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38116-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Pig calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38116-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Pig calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38116-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38778-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38778-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Rat Calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC38778-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Rat Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0376RA-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Rat Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0376RA-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Deer Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0004Dr Sunlong - 528 EUR

Goat Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0017Gt Sunlong - 528 EUR

Duck Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0022Du Sunlong - 528 EUR

Mouse calprotectin (CALP) ELISA kit

CSB-EQ013485MO-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Mouse calprotectin (CALP) ELISA kit

1-CSB-EQ013485MO Cusabio
 • 964.80 EUR
 • 6118.80 EUR
 • 3244.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA2079HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA2079HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

Mouse calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC42729-48T Biomatik Corporation 48T 542.78 EUR

Mouse calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC42729-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3683.15 EUR

Mouse calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC42729-96T Biomatik Corporation 96T 775.4 EUR

Mouse Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0233MO-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Mouse Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0233MO-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Human Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL2181Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Mouse Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0700Mo Sunlong - 528 EUR

Sheep Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL00026Sp Sunlong - 528 EUR

Canine calprotectin (CALP) ELISA kit

CSB-EQ013485DO-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Canine calprotectin (CALP) ELISA kit

1-CSB-EQ013485DO Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Canine calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC31838-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Canine calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC31838-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Canine calprotectin (CALP) ELISA kit

EKC31838-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Bovine Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0326BO-48T Shanghai YL Biotech 48T 502.5 EUR

Bovine Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0326BO-96T Shanghai YL Biotech 96T 618.75 EUR

Canine Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0237CA-48T Shanghai YL Biotech 48T 502.5 EUR

Canine Calprotectin(CALP)ELISA Kit

YLA0237CA-96T Shanghai YL Biotech 96T 618.75 EUR

Rabbit Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0236Rb Sunlong - 498 EUR

Canine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0013Ca Sunlong - 528 EUR

Monkey Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0015Mk Sunlong - 528 EUR

Bovine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0022Bo Sunlong - 528 EUR

Porcine Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0203Po Sunlong - 528 EUR

Rat CALP (Calprotectin) ELISA Kit

EKE62377-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Rat CALP (Calprotectin) ELISA Kit

EKE62377-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Dog CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK8247-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Dog CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK8247-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Rat CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK9259-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Rat CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK9259-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Guinea pig Calprotectin (CALP) ELISA Kit

SL0041Gp Sunlong - 528 EUR

Human CALP (Calprotectin) ELISA Kit

EKE61282-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Human CALP (Calprotectin) ELISA Kit

EKE61282-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Mouse CALP (Calprotectin) ELISA Kit

EKE61798-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Mouse CALP (Calprotectin) ELISA Kit

EKE61798-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Human CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK4602-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK4602-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Mouse CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK9617-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Mouse CALP(Calprotectin) ELISA Kit

ELK9617-96T ELK Biotech 96T Ask for price

ELISA kit for Rat CALP (Calprotectin)

E-EL-R2389 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Mouse CALP (Calprotectin)

E-EL-M1143 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Human CALP (Calprotectin)

E-EL-H2357 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

Rat Calprotectin(Calprotectin) ELISA Kit

ER1636 FN Test 96T 681.12 EUR

Rat Calprotectin(Calprotectin) ELISA Kit

EKF58089-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Rat Calprotectin(Calprotectin) ELISA Kit

EKF58089-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Rat Calprotectin(Calprotectin) ELISA Kit

EKF58089-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Mouse Calprotectin(Calprotectin) ELISA Kit

EM1620 FN Test 96T 681.12 EUR

Mouse Calprotectin(Calprotectin) ELISA Kit

EKF58285-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Mouse Calprotectin(Calprotectin) ELISA Kit

EKF58285-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Mouse Calprotectin(Calprotectin) ELISA Kit

EKF58285-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Calprotectin ELISA Kit| Rat Calprotectin ELISA Kit

EF018230 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Calprotectin ELISA Kit| Mouse Calprotectin ELISA Kit

EF014057 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Human Fecal calprotectin(fecal calprotectin) ELISA Kit

QY-E05394 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Dog Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

20-abx258799 Abbexa
 • 9004.80 EUR
 • 4795.20 EUR
 • 1111.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

abx257891-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

Rat Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

abx055173-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

Dog Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

SEK504Ca-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6463.2 EUR

Dog Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

SEK504Ca-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 637.44 EUR

Dog Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

SEK504Ca-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 859.2 EUR

Dog Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

SEK504Ca-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3506.4 EUR

Dog Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

4-SEK504Ca Cloud-Clone
 • 6524.40 EUR
 • 3447.60 EUR
 • 860.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

for Calprotectin (CALPRO)ELISA kit

SEK504Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6149.04 EUR

for Calprotectin (CALPRO)ELISA kit

SEK504Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 611.57 EUR

for Calprotectin (CALPRO)ELISA kit

SEK504Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 822.24 EUR

for Calprotectin (CALPRO)ELISA kit

SEK504Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3340.08 EUR

ELISA Kit for Calprotectin (CALPRO)

4-SEK504Ra Cloud-Clone
 • 6210.00 EUR
 • 3280.80 EUR
 • 823.20 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Dog Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

EKN51808-48T Biomatik Corporation 48T 395.15 EUR

Dog Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

EKN51808-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2681.38 EUR

Dog Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

EKN51808-96T Biomatik Corporation 96T 564.5 EUR

Rat Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

EKN51809-48T Biomatik Corporation 48T 375.41 EUR

Rat Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

EKN51809-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2547.43 EUR

Rat Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

EKN51809-96T Biomatik Corporation 96T 536.3 EUR

Dog Calprotectin (CALPRO) ELISA Kit

EKU10697-48T Biomatik Corporation 48T 635.04 EUR
Oceniliśmy peptydy jako biomarkery zapalenia i infekcji neutrofilowej. Zawartość peptydu kalprotektyny ILVI była powiązana z kalprotektyną ( r  = 0,72,  p  = 0,01,  n  = 10). Cztery z peptydów były skorelowane ze stężeniem MPO ( r  > 0,7,  p  ≤ 0,01,  n  = 21), podczas gdy trzy były wyższe ( p  < 0,05) w próbkach z elastazą neutrofilową ( n  = 14) niż w próbkach ujemnych ( n  = 7). Ponadto pięć peptydów było wyższych ( p  < 0,05) w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego dzieci z mukowiscydozą z infekcjami ( n = 21) niż od dzieci bez CF bez infekcji ( n  = 6). Specyficzne peptydy uwolnione z kalprotektyny będą sygnalizować niekontrolowaną aktywność proteaz i MPO podczas zapalenia. Mogą okazać się przydatne w śledzeniu stanów zapalnych w chorobach układu oddechowego zdominowanych przez neutrofile, w tym w chorobie koronawirusowej 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *