• 9 czerwca, 2022

Pomiar progesteronu u owiec przy użyciu komercyjnego zestawu ELISA dla ludzkiego osocza

Oznaczanie stężenia progesteronu (P4) w surowicy lub osoczu jest ważne dla rozpoznawania ciężarnych i nieciężarnych owiec, a także przewidywania liczby noszonych jagniąt. Dwie najczęstsze metodologie wykrywania P4 w osoczu to test radioimmunologiczny (RIA) i test immunoenzymatyczny (EIA). RIA jest bardzo kosztowna i nie wszystkie laboratoria są do tego przystosowane; EIA jest komercyjnie dostępna do użytku przez ludzi, ale tylko kilka firm produkuje zestawy specyficzne dla gatunku, które są drogie. Zweryfikowaliśmy dla osocza owiec tańszy i łatwo dostępny zestaw ELISA (DiaMetra) przeznaczony do ilościowego oznaczania P4 u ludzi.
Pule osocza owczego i ludzkiego wykorzystano do porównania powtarzalności, dokładności, czułości i stabilności P4 mierzonej zestawem DiaMetra. Dane dotyczące powtarzalności mieściły się w zakresie 15%, a wartości dokładności wynosiły ~90% dla obu matryc osocza. Dane dotyczące stabilności wykazały utratę <20% dla zamrażania-rozmrażania i <30% dla 30-dniowego przechowywania. Wszystkie parametry były akceptowalne zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi walidacji metody. Ludzki zestaw ELISA został z powodzeniem użyty do ilościowego oznaczenia P4 w osoczu u 26 owiec w okresie ciąży do porodu. Stężenia P4 były również skorelowane z liczbą noszonych jagniąt.

Porównanie przydatności rekombinowanej podjednostki B8/2 antygenu B, antygenu natywnego i komercyjnego  zestawu ELISA   w diagnostyce  ludzkiej  torbielowatej bąblowicy

Bąblowica torbielowata (CE) jest chorobą robaków wywołanych przez larwalną postać Echinococcus granulosus. W niniejszym badaniu podjednostka B8/2 antygenu B (AgB) E. granulosus została wyrażona w gospodarzu E. coli, a następnie zastosowana w zestawie diagnostycznym ELISA.
Sekwencja DNA podjednostki AgB8/2 z E. granulosus została wyekstrahowana z GenBank i zoptymalizowana pod względem kodonów. Sekwencję docelową sklonowano w wektorze ekspresyjnym (pGEX-4T-1). Wytworzony antygen zastosowano w systemie ELISA, a jego skuteczność w diagnostyce torbieli bąblowca u ludzi oceniono, stosując surowice od pacjentów z CE i bez CE, wraz z surowicami od osób zdrowych. Ponadto porównano wartość diagnostyczną rekombinowanego białka z natywnym AgB, a także z komercyjnym zestawem.
Przeciwciała przeciwko torbieli bąblowcowej wykryto u 27 z 30 pacjentów, co odpowiada czułości 90% (95% CI: 73-98%). Reakcja krzyżowa z surowicami pacjentów bez CE, zaobserwowana w dwóch przypadkach, dała specyficzność testu 93,5% (95% CI: 82-98%). Czułość 87% i swoistość 90% stwierdzono dla natywnej postaci antygenu, podczas gdy komercyjny zestaw ELISA miał czułość 97% i swoistość 95%.
Nasze dane pokazują, że rEgAgB8/2 jest odpowiednim źródłem antygenu do serologicznej diagnostyki torbieli bąblowca u ludzi. Współekspresja rEgAgB/2 wraz z innymi podjednostkami AgB może wzmocnić działanie tych antygenów w serodiagnostyce ludzkiej CE.

Niewiarygodność trzech komercyjnych zestawów Coxiella burnetii fazy II IgM  ELISA   do badań przesiewowych ostrej gorączki Q u  ludzi  .

Seroprewalencję gorączki Q (QF) wywołanej przez Coxiella burnetii odnotowano w różnych częściach Indii. Zazwyczaj do wykrywania infekcji stosuje się testy serologiczne/molekularne. Niniejsze badanie podjęto w celu zweryfikowania ważności trzech różnych zestawów QF fazy II IgM ELISA do ostrej diagnostyki QF poprzez porównanie ze złotym standardem pośredniego testu fluorescencyjnego przeciwciał (IFA).
Pięćdziesiąt osiem próbek surowicy pobranych od 42 pacjentów (26 pacjentów dostarczyło tylko próbki ostre i 16 próbek zarówno ostrych, jak i rekonwalescencyjnych), które zostały przebadane za pomocą wszystkich trzech komercyjnych zestawów, zostały sprawdzone za pomocą QF Fazy II IgM IFA w celu potwierdzenia.
Human 25-Hydroxycholesterol Elisa Kit
Human 25-Hydroxycholesterol Elisa Kit
Jedenastu pacjentów wykazało obecność przeciwciał przeciwko C. burnetii w teście IFA w próbkach surowicy w stanach ostrych i/lub rekonwalescencyjnych. Przyjmując IFA jako punkt odniesienia, odsetek czułości, swoistości, dodatniej wartości predykcyjnej i ujemnej wartości predykcyjnej dla Virion-Serion/Vircell/NovaTec wynosił 36,36, 61,29, 25,00, 73,08; 81,82, 35,48, 31,03, 84,62 i 100, 25,81, 32,35, 100 proc.
Trzy różne zestawy ELISA wykazywały między sobą słabą zgodność i niedopuszczalny poziom fałszywie dodatnich wyników. IFA pozostaje jedyną opcją diagnozowania ostrego QF. Rozbieżność między wynikami klinicznymi a wynikami IFA/ELISA wymaga potwierdzenia przez wykrywanie DNA C. burnetii w reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym.

Kliniczne zastosowanie domowego  zestawu ELISA   dla przeciwciała przeciwko ludzkiemu  receptorowi fosfolipazy A2

Opracowanie i ocena zestawu ELISA dla IgG anty-PLA2R. Rekombinowane białko receptora fosfolipazy A2 typu M (PLA2R) wyrażane w HEK293 pobrano jako antygen powlekający, jako znacznik pobrano króliczą anty-ludzką IgG znakowaną HRP, aby przetestować IgG anty-PLA2R na podstawie testu ELISA. Oceniono liniowy zakres detekcji, dokładność, korelację liniową, powtarzalność i stabilność. Ponadto dokonaliśmy porównania z włączonym zestawem anty-PLA2R IgG. Liniowy zakres detekcji zestawu nie przekracza 2 RU/ml. Względne odchylenie dokładności zestawu wynosi -15%-15% .
Istnieje współczynnik korelacji liniowej wyższy niż 0,990 0 w zakresie 2-500 RU/ml. CV powtarzalnego testu jest niższe niż 15%, gdy zestaw został umieszczony w 37 ℃ na tydzień, 2-8 ℃ przez rok, wydajność pozostaje. Zgodność badania z porównaniem w włączonym zestawie anty-PLA2R IgG wynosi 98,9% (dodatni: 97,2%, ujemny: 100%). Opracowany przez nas zestaw Anti-PLA2R IgG ELISA jest prawie identyczny ze standardem referencyjnym w specyficznych i wrażliwych klinikach. Jest z powodzeniem stosowany do określania miana anty-PLA2R i wspomagania diagnozy klinicznej.

Porównanie stężenia limfopoetyny zrębu grasicy w różnych  ludzkich  próbkach biologicznych od pacjentów z astmą i POChP mierzone za pomocą dwóch różnych  zestawów ELISA  .

Limfopoetyna zrębu grasicy (TSLP) wydaje się obiecującym biomarkerem astmy. We wcześniejszych badaniach badano głównie stężenie TSLP w surowicy. Celem niniejszego badania było porównanie stężenia TSLP mierzonego dwoma różnymi zestawami ELISA w surowicy, indukowanej plwocinie i wydychanym kondensacie oddechowym u osób z astmą, POChP i grupą kontrolną. W badaniu wzięło udział 24 astmatyków, 36 pacjentów z POChP i 12 osób z grupy kontrolnej. Stężenie TSLP mierzono za pomocą komercyjnych zestawów ELISA R&D i EIAab. Wyniki uzyskane za pomocą zestawu EIAab były od 3 do nawet 45-krotnie wyższe niż te zmierzone za pomocą zestawu R&D. Istotne różnice pomiędzy badanymi grupami stwierdzono jedynie dla stężenia TSLP w indukowanej plwocinie.

Human 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human 25-hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7254215-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Human 25-hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7254215-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Human 25-hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7254215-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Human 25-hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7254215-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Human 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3801882-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3801882-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3801882-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3801882-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human 25-Hydroxycholesterol,25-OHC ELISA KIT

EA0143Hu Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Human 25-Hydroxycholesterol, 25-OHC ELISA Kit

MBS1609970-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3460 EUR

Human 25-Hydroxycholesterol, 25-OHC ELISA Kit

MBS1609970-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1750 EUR

Human 25-Hydroxycholesterol, 25-OHC ELISA Kit

MBS1609970-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 425 EUR

Human 25-hydroxycholesterol (25HC) ELISA Kit

MBS2615395-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3040 EUR

Human 25-hydroxycholesterol (25HC) ELISA Kit

MBS2615395-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 285 EUR

Human 25-hydroxycholesterol (25HC) ELISA Kit

MBS2615395-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1670 EUR

Human 25-hydroxycholesterol (25HC) ELISA Kit

MBS2615395-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 405 EUR

Human 25-hydroxycholesterol(25HC)ELISA Kit

EIA07411h Enlibio each 430 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E02H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E02H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E02H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E07H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E07H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E07H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E08H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E08H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E08H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7255263-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rat 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7255263-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rat 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7255263-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rat 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7255263-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Goat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E06H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E06H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E06H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7258789-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Goat 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7258789-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Goat 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7258789-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Goat 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7258789-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E03H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E03H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E03H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7256104-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Mouse 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7256104-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Mouse 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7256104-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Mouse 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7256104-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Sheep 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7266179-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Sheep 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7266179-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Sheep 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7266179-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Sheep 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7266179-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Mouse 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3806621-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3806621-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3806621-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3806621-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human 25-hydroxycholesterol

E01A5178 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E04H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E04H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E04H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E09H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E09H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E09H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7256943-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rabbit 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7256943-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rabbit 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7256943-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rabbit 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7256943-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Monkey 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7262852-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Monkey 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7262852-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Monkey 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7262852-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Monkey 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7262852-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Bovine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7263775-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Bovine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7263775-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Bovine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7263775-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Bovine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7263775-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Canine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7261914-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Canine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7261914-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Canine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7261914-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Canine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7261914-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Porcine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7260963-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Porcine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7260963-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Porcine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7260963-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Porcine 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7260963-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Chicken 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7264823-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Chicken 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7264823-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Chicken 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7264823-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Chicken 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7264823-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Guinea pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E05H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E05H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E05H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Guinea Pig 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7257835-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Guinea Pig 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7257835-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Guinea Pig 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7257835-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Guinea Pig 25-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS7257835-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A5186 BlueGene 96T 700 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1408-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1408-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1408-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

EK12273 SAB 96Т 799 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

AE63330HU-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

AE63330HU-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

KTE62711-48T Abbkine 48T 359 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

KTE62711-96T Abbkine 96T 619 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

KTE62711-96T5 Abbkine 96 T×5 2809 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

KTE62711-96T50 Abbkine 96 T×50 26209 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

AE63330HU-48T Abebio 48T 360 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

AE63330HU-96T Abebio 96T 680 EUR

Human 27-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3802123-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human 27-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3802123-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human 27-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3802123-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human 27-Hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS3802123-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS285996-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6840 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS285996-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 480 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS285996-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3610 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

MBS285996-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 805 EUR

25-Hydroxycholesterol

GK9955 Glentham Life Sciences 10mg 94 EUR

25-Hydroxycholesterol

HY-113134 MedChemExpress 10mM/1mL 135.6 EUR

25-Hydroxycholesterol

GK9955-10 Glentham Life Sciences 10 51.4 EUR

25-Hydroxycholesterol

GK9955-10MG Glentham Life Sciences 10 mg 98.4 EUR

25-Hydroxycholesterol

GK9955-25 Glentham Life Sciences 25 102.7 EUR

25-Hydroxycholesterol

GK9955-25MG Glentham Life Sciences 25 mg 160.8 EUR

25-hydroxycholesterol

080-61A PHOENIX PEPTIDE 5 mg 61.56 EUR

25-Hydroxycholesterol

abx283034-100g Abbexa 100 µg Ask for price

25-Hydroxycholesterol

abx283034-20g Abbexa 20 µg 93.75 EUR

25-Hydroxycholesterol

abx283034-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

25-Hydroxycholesterol

T4717-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

25-Hydroxycholesterol

T4717-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

25-Hydroxycholesterol

T4717-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

25-Hydroxycholesterol

T4717-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

25-Hydroxycholesterol

T4717-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

25-Hydroxycholesterol

MBS3609565-100mg MyBiosource 100mg 350 EUR

25-Hydroxycholesterol

MBS3609565-10mg MyBiosource 10mg 235 EUR

25-Hydroxycholesterol

MBS3609565-25mg MyBiosource 25mg 260 EUR

25-Hydroxycholesterol

MBS3609565-50mg MyBiosource 50mg 305 EUR

25-Hydroxycholesterol

MBS3609565-5mg MyBiosource 5mg 210 EUR

25-Hydroxycholesterol

MBS5751232-100mg MyBiosource 100mg 275 EUR

25-Hydroxycholesterol

MBS5751232-10mg MyBiosource 10mg 150 EUR

25-Hydroxycholesterol

MBS5751232-25mg MyBiosource 25mg 175 EUR

25-Hydroxycholesterol

MBS5751232-50mg MyBiosource 50mg 215 EUR

25-Hydroxycholesterol

MBS5751232-5mg MyBiosource 5mg 145 EUR

Human 27 OHC(27-Hydroxycholesterol) ELISA Kit

EH4025 FN Test 96T 628.92 EUR

Human 27 OHC (27-Hydroxycholesterol) ELISA Kit

MBS7606791-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Human 27 OHC (27-Hydroxycholesterol) ELISA Kit

MBS7606791-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Human 27 OHC (27-Hydroxycholesterol) ELISA Kit

MBS7606791-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Human 27 OHC (27-Hydroxycholesterol) ELISA Kit

MBS7606791-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase ELISA Kit

MBS2888178-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4080 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase ELISA Kit

MBS2888178-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase ELISA Kit

MBS2888178-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2220 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase ELISA Kit

MBS2888178-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol

E01A13932 BlueGene 96T 700 EUR

Goat 25-hydroxycholesterol

E01A48840 BlueGene 96T 700 EUR

25-Hydroxycholesterol-d6

HY-113134S MedChemExpress 1 mg 459.96 EUR

ELISA kit for Human 27-hydroxycholesterol

KTE62711-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol

E01A22672 BlueGene 96T 700 EUR

Sheep 25-hydroxycholesterol

E01A101133 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit 25-hydroxycholesterol

E01A31408 BlueGene 96T 700 EUR

Canine 25-hydroxycholesterol

E01A66271 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine 25-hydroxycholesterol

E01A83705 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey 25-hydroxycholesterol

E01A74987 BlueGene 96T 700 EUR

Porcine 25-hydroxycholesterol

E01A57558 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken 25-hydroxycholesterol

E01A92427 BlueGene 96T 700 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

abx257756-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

EK10941 SAB 96Т 799 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

AE47993HU-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

AE47993HU-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase,CYP7B1 ELISA KIT

E3861Hu-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase,CYP7B1 ELISA KIT

E3861Hu-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase,CYP7B1 ELISA KIT

E3861Hu-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase,CYP7B1 ELISA KIT

E3861Hu-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

RK10938 Abclonal 96T 280 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

AE47993HU-48T Abebio 48T 325 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

AE47993HU-96T Abebio 96T 610 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

MBS167203-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3460 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

MBS167203-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 285 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

MBS167203-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1750 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

MBS167203-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 425 EUR
Gdy zastosowano zestaw R&D, najwyższe poziomy TSLP w indukowanej plwocinie stwierdzono u astmatyków, podczas gdy zestaw EIAab wykazał najwyższe poziomy TSLP w grupie kontrolnej. Rozkład wyników na wykresie Blanda-Altmana był typowy dla proporcjonalnego błędu stałego. Stężenie TSP w indukowanej plwocinie może być bardziej wiarygodnym biomarkerem astmy niż TSLP w surowicy. Wnioskujemy, że poziom TSLP w dużym stopniu zależy od zestawu ELISA użytego do pomiaru. Dlatego ocena wyników TSLP uzyskanych za pomocą różnych testów może być myląca i prowadzić do błędnych wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *