• 9 czerwca, 2022

Pomiar progesteronu u owiec przy użyciu komercyjnego zestawu ELISA dla ludzkiego osocza

Oznaczanie stężenia progesteronu (P4) w surowicy lub osoczu jest ważne dla rozpoznawania ciężarnych i nieciężarnych owiec, a także przewidywania liczby noszonych jagniąt. Dwie najczęstsze metodologie wykrywania P4 w osoczu to test radioimmunologiczny (RIA) i test immunoenzymatyczny (EIA). RIA jest bardzo kosztowna i nie wszystkie laboratoria są do tego przystosowane; EIA jest komercyjnie dostępna do użytku przez ludzi, ale tylko kilka firm produkuje zestawy specyficzne dla gatunku, które są drogie. Zweryfikowaliśmy dla osocza owiec tańszy i łatwo dostępny zestaw ELISA (DiaMetra) przeznaczony do ilościowego oznaczania P4 u ludzi.
Pule osocza owczego i ludzkiego wykorzystano do porównania powtarzalności, dokładności, czułości i stabilności P4 mierzonej zestawem DiaMetra. Dane dotyczące powtarzalności mieściły się w zakresie 15%, a wartości dokładności wynosiły ~90% dla obu matryc osocza. Dane dotyczące stabilności wykazały utratę <20% dla zamrażania-rozmrażania i <30% dla 30-dniowego przechowywania. Wszystkie parametry były akceptowalne zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi walidacji metody. Ludzki zestaw ELISA został z powodzeniem użyty do ilościowego oznaczenia P4 w osoczu u 26 owiec w okresie ciąży do porodu. Stężenia P4 były również skorelowane z liczbą noszonych jagniąt.

Porównanie przydatności rekombinowanej podjednostki B8/2 antygenu B, antygenu natywnego i komercyjnego  zestawu ELISA   w diagnostyce  ludzkiej  torbielowatej bąblowicy

Bąblowica torbielowata (CE) jest chorobą robaków wywołanych przez larwalną postać Echinococcus granulosus. W niniejszym badaniu podjednostka B8/2 antygenu B (AgB) E. granulosus została wyrażona w gospodarzu E. coli, a następnie zastosowana w zestawie diagnostycznym ELISA.
Sekwencja DNA podjednostki AgB8/2 z E. granulosus została wyekstrahowana z GenBank i zoptymalizowana pod względem kodonów. Sekwencję docelową sklonowano w wektorze ekspresyjnym (pGEX-4T-1). Wytworzony antygen zastosowano w systemie ELISA, a jego skuteczność w diagnostyce torbieli bąblowca u ludzi oceniono, stosując surowice od pacjentów z CE i bez CE, wraz z surowicami od osób zdrowych. Ponadto porównano wartość diagnostyczną rekombinowanego białka z natywnym AgB, a także z komercyjnym zestawem.
Przeciwciała przeciwko torbieli bąblowcowej wykryto u 27 z 30 pacjentów, co odpowiada czułości 90% (95% CI: 73-98%). Reakcja krzyżowa z surowicami pacjentów bez CE, zaobserwowana w dwóch przypadkach, dała specyficzność testu 93,5% (95% CI: 82-98%). Czułość 87% i swoistość 90% stwierdzono dla natywnej postaci antygenu, podczas gdy komercyjny zestaw ELISA miał czułość 97% i swoistość 95%.
Nasze dane pokazują, że rEgAgB8/2 jest odpowiednim źródłem antygenu do serologicznej diagnostyki torbieli bąblowca u ludzi. Współekspresja rEgAgB/2 wraz z innymi podjednostkami AgB może wzmocnić działanie tych antygenów w serodiagnostyce ludzkiej CE.

Niewiarygodność trzech komercyjnych zestawów Coxiella burnetii fazy II IgM  ELISA   do badań przesiewowych ostrej gorączki Q u  ludzi  .

Seroprewalencję gorączki Q (QF) wywołanej przez Coxiella burnetii odnotowano w różnych częściach Indii. Zazwyczaj do wykrywania infekcji stosuje się testy serologiczne/molekularne. Niniejsze badanie podjęto w celu zweryfikowania ważności trzech różnych zestawów QF fazy II IgM ELISA do ostrej diagnostyki QF poprzez porównanie ze złotym standardem pośredniego testu fluorescencyjnego przeciwciał (IFA).
Pięćdziesiąt osiem próbek surowicy pobranych od 42 pacjentów (26 pacjentów dostarczyło tylko próbki ostre i 16 próbek zarówno ostrych, jak i rekonwalescencyjnych), które zostały przebadane za pomocą wszystkich trzech komercyjnych zestawów, zostały sprawdzone za pomocą QF Fazy II IgM IFA w celu potwierdzenia.
Human 25-Hydroxycholesterol Elisa Kit
Human 25-Hydroxycholesterol Elisa Kit
Jedenastu pacjentów wykazało obecność przeciwciał przeciwko C. burnetii w teście IFA w próbkach surowicy w stanach ostrych i/lub rekonwalescencyjnych. Przyjmując IFA jako punkt odniesienia, odsetek czułości, swoistości, dodatniej wartości predykcyjnej i ujemnej wartości predykcyjnej dla Virion-Serion/Vircell/NovaTec wynosił 36,36, 61,29, 25,00, 73,08; 81,82, 35,48, 31,03, 84,62 i 100, 25,81, 32,35, 100 proc.
Trzy różne zestawy ELISA wykazywały między sobą słabą zgodność i niedopuszczalny poziom fałszywie dodatnich wyników. IFA pozostaje jedyną opcją diagnozowania ostrego QF. Rozbieżność między wynikami klinicznymi a wynikami IFA/ELISA wymaga potwierdzenia przez wykrywanie DNA C. burnetii w reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym.

Kliniczne zastosowanie domowego  zestawu ELISA   dla przeciwciała przeciwko ludzkiemu  receptorowi fosfolipazy A2

Opracowanie i ocena zestawu ELISA dla IgG anty-PLA2R. Rekombinowane białko receptora fosfolipazy A2 typu M (PLA2R) wyrażane w HEK293 pobrano jako antygen powlekający, jako znacznik pobrano króliczą anty-ludzką IgG znakowaną HRP, aby przetestować IgG anty-PLA2R na podstawie testu ELISA. Oceniono liniowy zakres detekcji, dokładność, korelację liniową, powtarzalność i stabilność. Ponadto dokonaliśmy porównania z włączonym zestawem anty-PLA2R IgG. Liniowy zakres detekcji zestawu nie przekracza 2 RU/ml. Względne odchylenie dokładności zestawu wynosi -15%-15% .
Istnieje współczynnik korelacji liniowej wyższy niż 0,990 0 w zakresie 2-500 RU/ml. CV powtarzalnego testu jest niższe niż 15%, gdy zestaw został umieszczony w 37 ℃ na tydzień, 2-8 ℃ przez rok, wydajność pozostaje. Zgodność badania z porównaniem w włączonym zestawie anty-PLA2R IgG wynosi 98,9% (dodatni: 97,2%, ujemny: 100%). Opracowany przez nas zestaw Anti-PLA2R IgG ELISA jest prawie identyczny ze standardem referencyjnym w specyficznych i wrażliwych klinikach. Jest z powodzeniem stosowany do określania miana anty-PLA2R i wspomagania diagnozy klinicznej.

Porównanie stężenia limfopoetyny zrębu grasicy w różnych  ludzkich  próbkach biologicznych od pacjentów z astmą i POChP mierzone za pomocą dwóch różnych  zestawów ELISA  .

Limfopoetyna zrębu grasicy (TSLP) wydaje się obiecującym biomarkerem astmy. We wcześniejszych badaniach badano głównie stężenie TSLP w surowicy. Celem niniejszego badania było porównanie stężenia TSLP mierzonego dwoma różnymi zestawami ELISA w surowicy, indukowanej plwocinie i wydychanym kondensacie oddechowym u osób z astmą, POChP i grupą kontrolną. W badaniu wzięło udział 24 astmatyków, 36 pacjentów z POChP i 12 osób z grupy kontrolnej. Stężenie TSLP mierzono za pomocą komercyjnych zestawów ELISA R&D i EIAab. Wyniki uzyskane za pomocą zestawu EIAab były od 3 do nawet 45-krotnie wyższe niż te zmierzone za pomocą zestawu R&D. Istotne różnice pomiędzy badanymi grupami stwierdzono jedynie dla stężenia TSLP w indukowanej plwocinie.

Human 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E02H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E02H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E02H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E07H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E07H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E07H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E08H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E08H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E08H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E06H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E06H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E06H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E03H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E03H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E03H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E04H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E04H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E04H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E09H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E09H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E09H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human 25-hydroxycholesterol

E01A5178 BlueGene 96T 700 EUR

Guinea pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E05H1400-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E05H1400-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig 25-hydroxycholesterol ELISA kit

E05H1400-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A5186 BlueGene 96T 700 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1408-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1408-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01H1408-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

EK12273 SAB 96Т 799 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

AE63330HU-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

AE63330HU-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

KTE62711-48T Abbkine 48T 359 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

KTE62711-96T Abbkine 96T 619 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

KTE62711-96T5 Abbkine 96 T×5 2809 EUR

Human 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

KTE62711-96T50 Abbkine 96 T×50 26209 EUR

25-Hydroxycholesterol

HY-113134 MedChemExpress 10mM/1mL 135.6 EUR

25-Hydroxycholesterol

GK9955-10 Glentham Life Sciences 10 51.4 EUR

25-Hydroxycholesterol

GK9955-10MG Glentham Life Sciences 10 mg 98.4 EUR

25-Hydroxycholesterol

GK9955-25 Glentham Life Sciences 25 102.7 EUR

25-Hydroxycholesterol

GK9955-25MG Glentham Life Sciences 25 mg 160.8 EUR

25-Hydroxycholesterol

T4717-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

25-Hydroxycholesterol

T4717-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

25-Hydroxycholesterol

T4717-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

25-Hydroxycholesterol

T4717-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

25-Hydroxycholesterol

T4717-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

25-hydroxycholesterol

080-61A PHOENIX PEPTIDE 5 mg 61.56 EUR

25-Hydroxycholesterol

abx283034-100g Abbexa 100 µg Ask for price

25-Hydroxycholesterol

abx283034-20g Abbexa 20 µg 93.75 EUR

25-Hydroxycholesterol

abx283034-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Human 27 OHC(27-Hydroxycholesterol) ELISA Kit

EH4025 FN Test 96T 628.92 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol

E01A13932 BlueGene 96T 700 EUR

Goat 25-hydroxycholesterol

E01A48840 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol

E01A22672 BlueGene 96T 700 EUR

Sheep 25-hydroxycholesterol

E01A101133 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit 25-hydroxycholesterol

E01A31408 BlueGene 96T 700 EUR

Canine 25-hydroxycholesterol

E01A66271 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine 25-hydroxycholesterol

E01A83705 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey 25-hydroxycholesterol

E01A74987 BlueGene 96T 700 EUR

ELISA kit for Human 27-hydroxycholesterol

KTE62711-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

Rat 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E02H1408-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E02H1408-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E02H1408-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E07H1408-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E07H1408-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E07H1408-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E08H1408-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E08H1408-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E08H1408-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A13940 BlueGene 96T 700 EUR

Rat 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

EK12323 SAB 96Т 799 EUR

Rat 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

AE63384RA-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Rat 27-hydroxycholesterol ELISA Kit

AE63384RA-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

Porcine 25-hydroxycholesterol

E01A57558 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken 25-hydroxycholesterol

E01A92427 BlueGene 96T 700 EUR

Goat 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A48848 BlueGene 96T 700 EUR

Goat 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E06H1408-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E06H1408-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E06H1408-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human 25- hydroxycholesterol 7- alpha- hydroxylase, CYP7B1 ELISA

ELI-32312h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A22680 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E03H1408-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E03H1408-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E03H1408-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Sheep 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A101141 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A31416 BlueGene 96T 700 EUR

Canine 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A66279 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E04H1408-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E04H1408-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E04H1408-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Bovine 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A83713 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A74995 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E09H1408-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E09H1408-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E09H1408-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Porcine 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A57566 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A92435 BlueGene 96T 700 EUR

Human 24(S)-Hydroxycholesterol(24-OHC)ELISA Kit

YLA0884HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human 24(S)-Hydroxycholesterol(24-OHC)ELISA Kit

YLA0884HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Guinea Pig 25-hydroxycholesterol

E01A40121 BlueGene 96T 700 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

abx257756-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

EK10941 SAB 96Т 799 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

AE47993HU-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

AE47993HU-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

RK10938 Abclonal 96T 280 EUR

Guinea Pig 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E01A40129 BlueGene 96T 700 EUR

Guinea pig 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E05H1408-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E05H1408-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig 27-hydroxycholesterol ELISA kit

E05H1408-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

QuickDetect? 24(S)-Hydroxycholesterol (Human) ELISA Kit

K4434-100 Biovision each 1018.8 EUR

ELISA kit for Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1)

KTE62155-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

ELISA kit for Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1)

KTE62155-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

ELISA kit for Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1)

KTE62155-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

27-Hydroxycholesterol (27-HC) ELISA Kit

abx257403-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

ELISA kit for Rat 27-hydroxycholesterol

KTE101022-48T Abbkine 48T 398.4 EUR

ELISA kit for Rat 27-hydroxycholesterol

KTE101022-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2538 EUR

ELISA kit for Rat 27-hydroxycholesterol

KTE101022-96T Abbkine 96T 646.8 EUR

27-Hydroxycholesterol (27-HC) ELISA Kit

abx257403-05mg Abbexa 0.5 mg Ask for price

27-Hydroxycholesterol (27-HC) ELISA Kit

abx257403-100g Abbexa 100 µg 493.75 EUR

27-Hydroxycholesterol (27-HC) ELISA Kit

abx257403-1mg Abbexa 1 mg Ask for price

Human 24s- hydroxycholesterol

E01A6795 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse 25- hydroxycholesterol 7- alpha- hydroxylase, Cyp7b1 ELISA

ELI-09317m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Rat 25- hydroxycholesterol 7- alpha- hydroxylase, Cyp7b1 ELISA K

ELI-10421r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (Cyp7b1) ELISA Kit

abx555896-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Rat Cyp7b1/ 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase ELISA Kit

E0282Ra Sunlong 1 Kit 557 EUR

Cyp7b1 ELISA Kit| Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase

EF018542 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Cyp7b1 ELISA Kit| Mouse 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxyla

EF014613 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

EK10939 SAB 96Т 799 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

AE47991RA-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

AE47991RA-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

RK14368 Abclonal 96T 280 EUR

Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (Cyp7b1) ELISA Kit

abx555896-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (Cyp7b1) ELISA Kit

abx555896-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Rat Cyp7b1 / 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase ELISA Kit

E10333r EIAab 96T 796 EUR

Human 24(S)-Hydroxycholesterol, 24-OHC GENLISA ELISA

KBH3405 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (Cyp7b1) ELISA Kit

abx556037-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

EK10940 SAB 96Т 799 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

AE47992MO-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

AE47992MO-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

Mouse 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1) ELISA Kit

RK12811 Abclonal 96T 280 EUR

Human 27-Hydroxycholesterol, 27-OHC GENLISA ELISA

KBH4207 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

Human 25-hydroxycholesterol 7-Alpha-hydroxylase, CYP7B1 GENLISA ELISA

KBH3861 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase

AP82175 SAB 1mg 2640 EUR

25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase

AP82213 SAB 1mg 2640 EUR

25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase

AP82256 SAB 1mg 2640 EUR

ELISA kit for Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1)

KTE100800-48T Abbkine 48T 398.4 EUR

ELISA kit for Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1)

KTE100800-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2538 EUR

ELISA kit for Rat 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7B1)

KTE100800-96T Abbkine 96T 646.8 EUR

27-Hydroxycholesterol

526668 MedKoo Biosciences 10.0mg 650 EUR

27-Hydroxycholesterol

B2988-1 Biovision 1mg 199.2 EUR

27-Hydroxycholesterol

B2988-5 Biovision 5mg 612 EUR

24-Hydroxycholesterol

H918040 Toronto Research Chemicals 100mg 230 EUR

24-Hydroxycholesterol

HY-N2370 MedChemExpress 2mg 308.4 EUR

27-Hydroxycholesterol

HY-N2371 MedChemExpress 10mM/1mL 367.2 EUR

24-Hydroxycholesterol

T10086-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

24-Hydroxycholesterol

T10086-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

24-Hydroxycholesterol

T10086-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

24-Hydroxycholesterol

T10086-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

24-Hydroxycholesterol

T10086-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

7α-Hydroxycholesterol

T19161-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

7α-Hydroxycholesterol

T19161-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

7α-Hydroxycholesterol

T19161-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

7α-Hydroxycholesterol

T19161-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

7α-Hydroxycholesterol

T19161-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

27-Hydroxycholesterol

TQ0274-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

27-Hydroxycholesterol

TQ0274-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

27-Hydroxycholesterol

TQ0274-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

27-Hydroxycholesterol

TQ0274-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

27-Hydroxycholesterol

TQ0274-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

27-Hydroxycholesterol

TBZ2137 ChemNorm 20mg Ask for price

20-hydroxycholesterol

080-62A PHOENIX PEPTIDE 5 mg 322.92 EUR

24(S)-Hydroxycholesterol

20-abx076618 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 mg
  • 5 mg
Gdy zastosowano zestaw R&D, najwyższe poziomy TSLP w indukowanej plwocinie stwierdzono u astmatyków, podczas gdy zestaw EIAab wykazał najwyższe poziomy TSLP w grupie kontrolnej. Rozkład wyników na wykresie Blanda-Altmana był typowy dla proporcjonalnego błędu stałego. Stężenie TSP w indukowanej plwocinie może być bardziej wiarygodnym biomarkerem astmy niż TSLP w surowicy. Wnioskujemy, że poziom TSLP w dużym stopniu zależy od zestawu ELISA użytego do pomiaru. Dlatego ocena wyników TSLP uzyskanych za pomocą różnych testów może być myląca i prowadzić do błędnych wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *